Scottish-6-Days 2015 Day1 (02.08.2015) Scottish-6-Days 2015 Day1 (02.08.2015)