Scottish-6-Days 2015 Day2 (03.08.2015) Scottish-6-Days 2015 Day2 (03.08.2015)